Search
Close this search box.

ČOI provedla téměř tisíc kontrol a při 866 z nich zjistila pochybení

[[{“value”:”

Česká obchodní inspekce vloni uskutečnila 994 kontrol, zaměřených na dodržování povinností, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů v souvislosti s nabídkou a prodejem výrobků prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Porušení zjistila při 866 kontrolách.

V období od 2. 1. 2023 do 29. 12. 2023 bylo v rámci pravidelné kontrolní akce provedeno 994 kontrol, při nichž inspektoři ČOI ověřovali dodržování povinností, vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů. Toto vyčíslení nezahrnuje rozpracované kontroly. Z celkového počtu 994 kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů při 866 kontrolách (87,12 %). Vysoký podíl zjištění je dán i metodikou kontrol, kdy jsou primárně vybírány internetové obchody, u kterých lze předpokládat porušování právních předpisů v dozorové působnosti ČOI, například v rámci úkonů před kontrolou, na základě podání spotřebitelů či předchozích zjištění. Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti ČOI nabylo v období mezi 2. 1. 2023 a 29. 12. 2023 právní moci 726 pokut v celkové výši 11 636 000 Kč. Nejvyšší uložené sankce, které ve sledovaném období nabyly právní moci v souvislosti s kontrolní akcí, dosáhly výše 400 000,- Kč.

Některé z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo ve sledovaném období porušeno celkem v 1 168 případech.

Nejčastěji porušovaná byla následující ustanovení:

 § 13 (384 případů), který stanoví prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit,
 § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3 (243 případů), kdy bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele atp.,
 § 14 (153 případů), kdy prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů (ADR),
 § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2 (105 případů), kdy bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasně, nejednoznačně či nesrozumitelně,
 § 12 (56 případů), kdy prodávající neinformoval spotřebitele o ceně výrobků/služeb v souladu s cenovými předpisy,
 § 12a (40 případů), kdy prodávající nezahrnul do informace o slevě z ceny výrobku informaci o předchozí nejnižší ceně, za kterou jej nabízel a prodával před poskytnutím slevy,
 § 19 odst. 1 a odst. 3 (34 případů), které upravují postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě.

V dalších 1 621 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem kontroly ČOI, především:

 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (1 153 případů), konktrétně porušení
– § 1826a odst. 2 (248 případů) kdy podnikatel nezajistil, aby spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací,
– § 1827 odst. 2 (215 případů) kdy podnikatel neposkytl spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek,
– § 1820 odst. 1 písm. i) (204 případů) kdy podnikatel nesdělil spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít, a
– § 1817, § 1824, § 1824a, § 1826, § 1854, § 1820 (další ustanovení), § 2159 (486 případů) tohoto zákona, týkajících se povinností prodávajících vůči spotřebitelům.
 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (celkem 212 případů),
 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, konkrétně § 10 odst. 2 tohoto zákona (68 případů), kdy kontrolovaná osoba nesplnila uložené povinnosti,
 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (64 případů), nejčastěji § 8, stanovující povinnosti dovozce a § 9 stanovující povinnosti distributora před dodáním výrobků na trh,
 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (60 případů), kdy byl nejvíce porušován § 13 odst. 9, upravující podmínky při uvádění stanovených výrobků na trh a odst. 2, kdy byl na trh uveden výrobek bez označení CE nebo jiného stanoveného dokumentu.

Dále bylo zjištěno porušení přímo použitelných právních předpisů Evropské unie, především nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (69 případů), nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků (62 případů) a nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line (19 případů).

Výsledky kontrol internetových obchodů v roce 2023 vykázaly vysoký poměr zjištěných nedostatků. Tato skutečnost je ovlivněna tím, že byly kontrolovány zejména internetové obchody, na jejichž praktiky a chování upozorňovali spotřebitelé ve svých podáních, či vybrané pro kontrolu na základě předchozích zjištění České obchodní inspekce. Pozornost kontrolních pracovníků byla také zaměřena na internetové prodejce s možným problémovým sortimentem zboží (např. prodej alkoholických a tabákových potřeb).

Kontrolní akce v roce 2023 byla také výrazně ovlivněna skutečností, že v účinnost vstoupila novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela mimo jiné upravila podmínky pro nákup a prodej pomocí prostředků komunikace na dálku. Změny se dotkly práv a povinností prodávajících i nakupujících, řada kontrolovaných internetových obchodů byla v době kontroly v prodlení s implementací nové zákonné úpravy. Jako příklad lze uvést, že prodávající musí zajistit, aby si spotřebitel byl vědom toho, že se zavazuje k zaplacení. Na tlačítku, jehož prostřednictvím dochází k platbě musí být uvedena jednoznačná informace „Objednávka zavazující k platbě.“ Dále byl zákonem stanoven výslovný zákaz používání předem zaškrtnutých políček, které spotřebitele zavazoval k další platbě jako je např. pojištění výrobku, poplatek za rychlou výměnu výrobku apod., a řada dalších povinností při prodeji výrobků a nabídce služeb prostřednictvím internetu.

Porušení právních předpisů bylo při kontrolní akci zjištěno ve více než 87 % provedených kontrol. Z výše uvedených důvodů však nelze říci, že by míra zjištění odrážela plošně stav činnosti internetových obchodů v ČR. Nicméně vysoký poměr nedostatků a rostoucí záliba v nákupech online vyžaduje soustavnou kontrolní činnost a bude proto ze strany České obchodní inspekce prováděna i v letošním roce. Jedná se o oblast s rychlým technologickým vývojem a vznikem nových forem prodeje, které ne vždy umožňují jasnou identifikaci prodávajícího a poskytnutí veškerých informací pro neovlivněné rozhodnutí spotřebitele ohledně koupě.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS