Search
Close this search box.

ČOI: Zákony porušilo ve 3. čtvrtletí 88 procent kontrolovaných e-shopů

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách internetových obchodů i ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Celkem provedla 200 kontrol a při 175 kontrolách zjistila porušení obecně závazných právních předpisů.

„Výsledky kontrol odrážejí především způsob jejich přípravy a realizace. Inspektoři ČOI provádějí v prostředí internetu monitoring a zaměřují se na internetové obchody, které vykazují známky potenciálního porušování právních předpisů. Při kontrolách jsou samozřejmě využívány i podněty spotřebitelů. Nedostatky zaznamenáváme zejména v oblasti poskytování informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), zákazu užívání nekalých obchodních praktik, poskytování informací o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů (ADR) a seznámení spotřebitele s cenou. Vzhledem ke zjištěným nedostatkům a v kontextu rostoucího významu internetového obchodování bude této oblasti ze strany ČOI věnována nadále patřičná pozornost a kontroly budou zacíleny přednostně na ty internetové obchody, které na základě našich zkušeností porušovaly právní předpisy v dozorové pravomoci ČOI, a na prodejce s možným problémovým sortimentem,“ říká k výsledkům kontrolní akce ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Česká obchodní inspekce v období od 1. července do 30. září 2023 provedla 200 kontrol zaměřených na internetové obchodování na tuzemském trhu. Ověřovala při nich dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů upravujících nabídku a prodej zboží prostřednictvím internetu. Porušení právních předpisů zjistila při 175 kontrolách (87,50 %).

Z výsledků kontrol vyplývá, že provozovatelé elektronických obchodů často neposkytují potřebné informace související s uplatněním práva z odpovědnosti za vady výrobků, tedy s reklamacemi, že poskytují neúplné nebo nepravdivé informace o nákupních podmínkách, službách, ceně, servisu, prodávajícím, nebo opomenuli spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, případně informace zatajili. Opomíjejí rovněž povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen celkem ve 200 případech. Nejčastěji se jednalo o porušení ustanovení:

13 (70 případů), který stanoví prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit
4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3 (43 případů), kdy bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele a podobně
14 (29 případů), kdy prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů (ADR)
4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2 (23 případů), když bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem

Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů bylo zjištěno v menším rozsahu.

Uložená opatření

Na základě zjištěných porušení právních předpisů byly v rámci kontrolní akce v období od 1. července do 30. září uloženo formou příkazu na místě, příkazu nebo správního řízení celkem 192 sankcí v celkové výši 3 203 000 korun.

TZ

Zdroj: ICT NETWORK NEWS