Ministerstvo financí: Závažná zjištění z vykonaných finančních kontrol

Ministerstvo financí vydalo Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020.

Kontrolní orgány v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole na základě zjištění z vykonaných finančních kontrol informovaly Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol. V roce 2020 kontrolní orgány oznámily:

a) ve 34 případech podezření na spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení. Podezření na spáchání trestního činu se týkalo zejména

podvodu
dotačního podvodu
zpronevěry
porušení povinnosti při správě cizího majetku
zneužití pravomoci úřední osoby

b) identifikovaly 210 případů neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků, které v jednotlivých případech přesahovalo 300 000 Kč. Celková výše neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků činí 748 656 677,55 Kč.

V případě podezření na spáchání trestného činu oznámených orgánům činným v trestním řízení se jedná o mírný meziroční nárůst (o 2 případy), u neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků se jedná o významný meziroční nárůst jak v počtu případů (z 87 na 210), tak v celkové výši neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků (z 302 mil. Kč na 749
mil. Kč).

Při kontrole hospodaření kontrolní orgány odhalily závažné nedostatky v:

nakládání s majetkem
nastavení finanční kontroly (řídicí kontrola)
rozpočtu (rozpočtová opatření)
účetnictví (inventarizace, účtování)
zadávání veřejných zakázek a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu

Při kontrole veřejné finanční podpory kontrolní orgány odhalily nedostatky, které spočívaly v:

nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
nedodržení pravidel pro vedení účetnictví
nedodržení pravidel vykazování
nedodržení podmínek stanovených rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

Zprávu naleznete zde.

TZ

Foto: ŠJů

@RadekVyskovsky

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS