Přeskočit na obsah

Téměř každá třetí politická strana nebo hnutí nedodala VFZ za rok 2023

[[{“value”:”

Téměř třetina politických subjektů neodevzdala Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí výroční finanční zprávu za rok 2023. Z celkových 222 subjektů nesplnilo zákonem stanovenou povinnost 63 z nich, což je o 23 méně než před rokem. Za nedodání dokumentu v termínu, který byl 1. dubna, hrozí pokuta až 200 000 Kč. Pokud má odevzdaný dokument nedostatky a subjekt
je ani na výzvu Úřadu v termínu neodstraní, může pokuta dosáhnout až 2 000 000 Kč. Úřad dokončil úvodní formální kontroly úplnosti zpráv.

„Základním kritériím vyhovělo 150 subjektů, které odevzdaly zprávu včas a úplnou. Evidujeme 9 subjektů, které sice odevzdaly zprávu v řádném termínu, ale informace v ní obsažené byly neúplné,“ uvedl Petr Vymětal, člen Úřadu a koordinátor agendy hospodaření politických stran a hnutí. „Naproti tomu celkem 63 stran a hnutí nedodalo zprávu vůbec. I když oproti loňskému roku klesl počet neodevzdaných zpráv, stále téměř 28 % stran a hnutí neplní své zákonné povinnosti,“ uvedl Vymětal.

V první fázi Úřad provedl formální kontrolu zpráv. Zkoumal, zda strany dodaly všechny zákonem požadované informace o svém hospodaření. Hlubší obsahová kontrola správnosti doručených dokumentů proběhne až u těch stran a hnutí, u nichž to Úřad shledá důvodné. Úřad takovou prověrku provádí zejména v souvislosti s kontrolou financování volebních kampaní a v souvislosti s dary.

Stranám a hnutím, které zprávu v zákonném termínu neodevzdaly, bude zaslána výzva k jejímu dodatečnému předložení. Strany, které odevzdaly zprávy neúplné, budou vyzvány k doplnění chybějících informací. Úřad nebude posílat výzvu 40 subjektům, které sice v roce 2023 fungovaly a zprávu měly odevzdat, do konce loňského roku byly vymazány z rejstříku Ministerstva vnitra ČR buď z vlastního rozhodnutí, anebo rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Pokud subjekty na výzvu k dodatečnému předložení nebo doplnění nezareagují ve stanovené lhůtě, Úřad přistoupí ke správním řízením.

„V případě, že by uložená sankce nevedla k nápravě a přestupek by se opakoval, Úřad podá podnět Vládě ČR na pozastavení činnosti dotčené strany či hnutí. Pokud jej Vláda schválí, o pozastavení činnosti pak bude rozhodovat Nejvyšší správní soud,“ sdělil předseda Úřadu František Sivera. „Pokuta, správní řízení, návrh na pozastavení činnosti či rozpuštění není vše, co subjektům hrozí. Pokud by nepředložily úplnou výroční finanční zprávu, mohly by přijít i o státní příspěvek na svoji činnost,“ uzavřel Sivera.

Ministerstvo financí státní příspěvek vyplácí každoročně ve čtyřech čtvrtletních splátkách zpětně poté, co jej Úřad vyrozumí o splnění této povinnosti. „Na státní příspěvek mělo v prvním čtvrtletí roku 2024 nárok 37 stran a hnutí a 35 z nich předložily VFZ úplné. Informaci o předložení úplné výroční finanční zprávy těmito subjekty zasíláme ministerstvu přednostně. O zbývajících uskupeních budeme ministerstvo informovat do konce května, jak nám ukládá zákon,“ dodává Ivo Kousal, vedoucí oddělení kontroly a správního řízení. Výroční finanční zprávu bylo možné podat různými způsoby – online, datovou schránkou, e-mailem, prostřednictvím pošty, případně osobně na podatelně Úřadu.

Dodané zprávy jsou zveřejněny na webu Úřadu na adrese https://zpravy.udhpsh.cz/zpravy/vfz2023

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS