Přeskočit na obsah

Veřejné připomínkování Kompetenčního rámce absolventa učitelství

Kompetenční rámec je vizí pro kvalitu přípravy učitelů. Právě jasnější vize může posílit spolupráci mezi ministerstvem, fakultami připravujícími učitele, školami regionálního školství i dalšími aktéry, kteří jsou zapojeni do přípravy budoucích učitelů.

Ministerstvo školství od září 2021 spolupracuje s fakultami připravujícími učitele na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v ČR. Jedním z důležitých výstupů této spolupráce je Kompetenční rámec absolventa učitelství. Jedná se o dokument, který popisuje profesní kompetence, jimiž má být vybaven každý absolvent vzdělávacího programu vedoucího ke kvalifikaci učitele. „Jsou to učitelé a učitelky, na kom nejvíce záleží, jak se dětem a dospívajícím ve školách daří a jakých pokroků v učení dosahují. Dejme jim proto tu nejlepší možnou přípravu, aby hned v počátku své kariéry cítili, že si jich společnost váží, rozumí obtížnosti i důležitosti jejich povolání a odpovídajícím způsobem je podporuje,“ říká ministr školství Vladimír Balaš.

Kompetenční rámec absolventa učitelství popisuje 14 profesních kompetencí, které rozděluje do 5 oblastí. Jedná se například o „Plánování, vedení a reflexi výuky“, „Prostředí pro učení“ nebo „Zpětnou vazbu a hodnocení“. Nechybí ani oblasti „Profesní spolupráce“ a „Sebepojetí a profesní rozvoj učitele“. Celý dokument včetně instrukcí pro jeho připomínkování naleznete na webu MŠMT ZDE.

Připomínkovat jej může každý do 16. 4. 2023. Poté ministerstvo zapracuje připomínky a vznikne finální verze, se kterou budou pracovat vzdělavatelé budoucích učitelů i ministerstvo samo. V dalším akademickém roce může dojít ještě k úpravám na základě zkušeností s využíváním Rámce. „Výsledný dokument má odrážet nejlepší možný konsensus odborné veřejnosti opřený o výzkumy a data,“ uvádí jeden z autorů rámce, Matouš Bořkovec z Odboru řízení regionálního školství MŠMT. „Proto chceme požádat každého, komu leží příprava učitelů na srdci, aby využil možnosti dokument připomínkovat. Každou kompetenci jsme také doplnili o vysvětlení, proč byla zvolena a jaký je podle dostupných výzkumů dopad této kompetence učitele na učení žáků. Snažíme se stavět naši práci na kvalitních výzkumech. Rozhodování o tom, co bude zařazeno do Rámce, by mělo vycházet z argumentace podpořené daty a z kolektivní zkušenosti učitelů a jejich vzdělavatelů. Proto považujeme připomínkování za velmi podstatné,“ dodává Bořkovec.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Zdroj: B2B NETWORK NEWS