Search
Close this search box.

Vězeňská služba nemá v rozpočtu dostatek na platy zaměstnanců a výdaje na stravování vězňů

AVERIA NEWS Fallback image

[[{“value”:”

V poslední době se stále častěji setkáváme s diskusemi o negativních dopadech rozpočtových škrtů na veřejné služby. Jedním z nejvíce zasažených sektorů je vězeňská služba. V důsledku redukce rozpočtových prostředků vznikají problémy se mzdami zaměstnanců, tak i základními potřebami vězňů, jako je stravování. Tato situace vyvolává vážné otázky týkající se nejen spravedlnosti a lidských práv, ale i budoucího chodu věznic a bezpečnosti společnosti jako celku.

Právní normy jasně stanoví, že stát má povinnost zajišťovat humánní podmínky pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Toto je základním principem, který je zakotven nejen v našich právních předpisech, ale i v mezinárodních dokumentech, jako je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Článek 3 této úmluvy explicitně zakazuje nelidské či ponižující zacházení nebo tresty. Nedostatečné financování vězeňské služby vede k situaci, kdy tyto normy mohou být ohroženy.

Aktuálně čelí vězeňská služba deficitu kolem 700 dozorců, což značně komplikuje její schopnost efektivně zajišťovat dohled a bezpečnost ve věznicích, tak jak je potřeba. Nedostatek personálu může vést k přetížení stávajících zaměstnanců, což zvyšuje riziko jejich vyhoření a snižuje celkovou kvalitu výkonu vězeňské služby.  Tím by mohlo až dojít k narušení nejen kvality vězeňství ve smyslu bezpečnosti, ale i co do jejího nápravného účelu na pachatele.

Kromě personálních problémů se však vězeňská služba potýká i s omezenými finančními prostředky na základní potřeby vězňů. Tato situace může vést k snížení kvality a množství jídla, které je vězňům podáváno, což je v přímém rozporu s právními normami stanovujícími minimální standardy pro životní podmínky ve vězení. Změna v jídelníčku pak může ovlivnit i další faktory zdraví vězňů.

V kontextu těchto problémů je nezbytné, aby se legislativní orgány aktivně zapojily do diskuse a hledání řešení. Možná řešení zahrnují zvýšení rozpočtových alokací pro vězeňskou službu, optimalizaci vnitřních procesů a zvýšení efektivity prostředků používaných pro správu a provoz vězeňských zařízení. Má se však za to, že se současnými financemi vystačí vězeňská služba ve věznicích do letošního června, pokud nedojde ke změnám.

Autor: Mgr. Wanda Vardanová

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS