Search
Close this search box.

Zákaz dovozu psychotropní látky HHC

Česká republika od března zařadila některé látky typu kanabinoidů na seznam nelegálních návykových látek. Celní správa ČR nepropustí tento druh zboží do navržených celních režimů. Výjimkou je vydané povolení Ministerstva zdravotnictví.

Počátkem března budou dočasně do přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek i na území České republiky zařazeny Hexahydrokanabinol (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-O) a Tetrahydrokanabiforol (THCP). Změna nařízení je účinná v období od 6. 3. 2024. do 31. 12. 2024, po kterém budou ze seznamu opět vyňaty, pokud Vláda ČR nerozhodne jinak.

Uvedené látky řadíme do skupiny semisyntetických kanabinoidů, které mají na lidský organismus podobné účinky jako THC. U těchto nových syntetických látek nelze zatím z dlouhodobého hlediska určit dopad na zdraví. Nařízení bude regulovat dostupnost těchto látek. S HHC, HHC-O a THCP bude dále nakládáno jako s nelegální návykovou látkou. Po jejich zařazení na seznam s nimi mohou zacházet pouze právnické či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení, nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, například k omezeným výzkumným a vědeckým účelům. Celní orgány budou zmíněné dokumenty vyžadovat a kontrolovat během celního řízení při propouštění těchto zakázaných látek do navržených režimů (dovoz, vývoz).

Co se týče kontrolních mechanismů celní správy v rámci cestovního styku na mezinárodních letištích, dovozu a vývozu těchto látek, s účinností od 6. 3. 2024 se k nim bude přistupovat jako k látkám psychotropním. Tím je zakládána trestní odpovědnost každé osoby, která po uvedeném datu bude s látkami nakládat v rozporu se zákonem.

Celní správa bude při běžných kontrolách postupovat stejně, jako v případě zjištění jiných omamných a psychotropních látek. V případě záchytu ve vnitrozemí, nejčastěji při kontrolách provozoven a skladů, budou případy předávány k řešení Policii ČR, jakožto věcně příslušnému policejnímu orgánu. Pakliže budou látky zachyceny při tranzitu na dovozu či při vývozu z ČR do zemí EU a třetích zemí, bude kompetentním a věcně příslušným orgánem policejní orgán Celní správy ČR, který bude oprávněn ve věci zahájit úkony trestního řízení pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Bližší informace v této oblasti jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

TZ/Foto: Celní správa

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS